En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, TORRES DO ALLO infórmalle de que os seus datos identificativos son os seguintes:

Concello de Zas
CIF P1509400F
Domicilio social: Praza do Campo, s/n; 15850 Zas – A Coruña
Teléfono: 981 708 303
FAX: 981 751 142
Correo electrónico a efectos de comunicación: correo@concellodezas.org

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e TORRES DO ALLO consideraranse eficaces, a todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web TORRES DO ALLO, do que é titular Concello de Zas.

A navegación pola web de TORRES DO ALLO atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, non obstante, Concello de Zas condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na web TORRES DO LLO á previa cumplimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos de TORRES DO ALLO, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a Concello de Zas, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a Concello de Zas/TORRES DO ALLO e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de TORRES DO ALLO de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a Concello de Zas ou fronte a terceiros, de calquera dano e prexuízo que puideran causarse como consecuencia do incumprimento de dita obriga.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

Concello de Zas non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidos en TORRES DO ALLO e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

Concello de Zas declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, aos usuarios de TORRES DO ALLO, puideran derivarse da navegación pola páxina web. En consecuencia, Concello de Zas non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidera sufrir o usuario.

PROTECCIÓN DE DATOS

Infórmaselle de que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de Concello de Zas con domicilio en Praza do Campo, s/n; 15850 Zas – A Coruña, que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro. A finalidade de dito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que TORRES DO ALLO poida efectuar nun futuro.

Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza que se lle envíe información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos produtos e servizos da empresa.

Así mesmo, Concello de Zas cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou teñan deixado de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O usuario poderá revocar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a Concello de Zas, no seguinte enderezo Praza do Campo, s/n; 15850 Zas – A Coruña, ou ben a través do seguinte correo electrónico correo@concellodezas.org, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

TORRES DO ALLO adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.